Våre Tiltak

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Beskrivelse av ordningen

Porsanger Arbeidssamvirke AS er for tiden godkjent for 5 plasser innenfor tiltaket arbeidspraksis i skjermet virksomhet.
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) er et arbeidsrettet tiltak for deg som har behov for å utprøve din arbeidsevne i en arbeidsmarkedsbedrift. Målet med tiltaket er å styrke dine muligheter til å komme i arbeid eller utdanning, eller beholde ditt nåværende arbeid.
Du vil få anledning til å prøve ut flere ulike arbeidsformer tilpasset din kompetanse og dine utfordringer. I arbeidssituasjoner vil du få oppfølging etter behov fra en veileder.

Varighet på tiltaket

Du kan delta på tiltaket i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Når du er deltaker i APS er du ikke ansatt ved bedriften. Varigheten på tiltaket skal tilpasses dine behov ut fra dine muligheter på arbeidsmarkedet.

Du vil få avklart din arbeidsevne og dine interesser ved å utprøve ulike arbeidsoppgaver og arbeidsområder hos oss.

Hvordan få arbeid i APS ved Porsanger Arbeidssamvirke AS?

Det er NAV som avgjør hvem som får plass i APS. Det betyr at du må ta kontakt med din saksbehandler hos NAV og søke om plass i APS ved Porsanger Arbeidssamvirke AS, du kan også ta direkte kontakt med Porsanger Arbeidssamvirke ved spørsmål.

Kontakt oss:

Via e-post: daglig.leder@poarbeid.no
Via telefon: 78 46 15 22

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Beskrivelse av ordningen

Porsanger Arbeidssamvirke AS er for tiden godkjent for 10 plasser innenfor tiltaket varig tilrettelagt arbeid.

Kriterier for å få jobb ved bedriften er at personen mottar uførepensjon fra NAV. Dersom du har, eller i nær fremtid venter å få innvilget varig uførepensjon, og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan du være aktuell som arbeidstaker hos oss.

Varighet på tiltaket

Tiltaket er ikke tidsbegrenset, det betyr at du kan jobbe ved bedriften frem til pensjonsalder. Det skal allikevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Hvordan få arbeid i VTA ved Porsanger Arbeidssamvirke AS?

Du kan søke om jobb ved å ta kontakt med Porsanger Arbeidssamvirke, eller med din saksbehandler hos NAV. Du kan ta kontakt med bedriften enten ved å ringe, skrive brev, sende e-post eller ved personlig oppmøte.

Kontakt oss:

Via e-post: daglig.leder@poarbeid.no
Via telefon: 78 46 15 22