Våre Prosedyrer

Porsanger Arbeidssamvirke as har som en del av sitt kvalitetsstyringssystem utarbeidet en rekke prosedyrer. Her gjengis noen av disse i utdrag.

KLAGE/KLAGEBEHANDLING

Porsanger Arbeidssamvirke ser på klage/reklamasjonsbehandling som et virkemiddel til kontinuerlig forbedring og omdømmebygging.

Klage er en rettighet som ansatte, tiltaksmedarbeidere, kunder og samarbeidsparter har.

Ansatte og tiltaksmedarbeideres rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er hjemlet i Arbeidsmiljøloven.

Alle klager/reklamasjoner skal skriftlig dokumenteres via Porsanger Arbeidssamvirkes skjema og rapporteringslogg. Dokumentasjonen skal klart vise oversikt over mottatte klager, hvordan disse er behandlet, iverksatte tiltak og resultat.

Mottatte klager skal behandles så raskt som mulig.


Porsanger Arbeidssamvirke behandler iht prosedyre klager fra:

  • Klage fra tiltaksmedarbeider
  • Klage fra ansatt
  • Klage/reklamasjon fra kunde og samarbeidspart


VARSLING

Ved Porsanger Arbeidssamvirke praktiserer vi åpenhet og vi ønsker en god håndtering av intern kritikk. Hos oss skal det være lav terskel for å si fra om kritikkverdige forhold.


Formålet med varslingsrutinen er at alle skal være kjent med hvordan gå frem ved varsling og så skal rutinene bidra til at bedriften får stoppet de kritikkverdige forholdene.


AVVIK/AVVIKSHÅNDTERING

Prosedyren skal sikre at avvik fra lov og forskrift, eller forhold som medfører risiko på person eller eiendom blir meldt inn, registrert og håndtert for å unngå lignende tilfeller.


Porsanger Arbeidssamvirke har egne skjema som skal anvendes for dette.


RETTIGHET

Porsanger Arbeidssamvirke har fastsatt en rekke rettigheter som vi finner viktige, disse rettighetene er basert på overbevisning om at hver person er et selvstendig individ, og at samfunnet skal respektere dette og den enkeltes grunnleggende rettigheter. Porsanger Arbeidssamvirkes sine rettighetsdokumenter skal til enhver tid være i overenstemmelse med internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter.


Alle ansatte og tiltaksdeltakere skal behandles med respekt og likeverd uansett kulturell og etnisk bakgrunn, funksjonshemming, religion, politisk holdning, kjønn eller seksuell legning.


ETISKE RETNINGSLINJER

Porsanger Arbeidssamvirke legger stor vekt på redelighet, serviceinnstilling, pålitelighet, lojalitet og åpenhet i all vår virke. Våre etiske retningslinjer er av overordnet karakter, og er ikke detaljerte regler. De er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte.

Porsanger Arbeidssamvirkes mål og visjoner kan best utvikles og nås når vi har et felles sett av verdier som skal danne grunnlag for våre handlinger, internt som overfor utenforstående.


KONSEPT FOR LIVSKVALITET OG EMPOWERMENT

For å bidre til opplevelse av økt livskvalitet og skape egenkraftmobilisering (empowerment) har vi sammen lagd konsept for dette.

I vår daglige drift prøver vi å legge opp til at disse elementene oppnås.


PERSONVERN

Hos oss skal alle være trygg på at sensitive opplysninger behandles og oppbevares sikkert slik at ikke uvedkommende får tilgang til disse. Alle ledere er godt kjent med sin taushetsplikt og alle har underskrevet taushetserklæring.

Porsanger Arbeidssamvirke etterlever EU's personvernfordring, GDPR. Via vår internkontroll kartlegger vi våre aktiviteter, vi risikovurderer og iverksetter tiltak der dette er nødvendig.


HINDRE FYSISK, PSYKISK OG ØKONOMISK UTNYTTELSE

Porsanger Arbeidssamvirke har utarbeidet prosedyre som inneholder virklemidler for å sikre at tiltaksdeltakere ikke utnyttes fysisk, psykisk og økonomisk.