Våre Tiltak

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Beskrivelse av ordningen

Porsanger Arbeidssamvirke as er godkjent for 7 plasser innenfor tiltaket AFT. 

Arbeidsforberedende trening er et tilbud til deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid.

Vi er klare for å ta imot deg på en best mulig måte. Vi har en rekke tjenester, der vi tilpasser og skreddersyr et opplegg for deg. Vi hjelper deg til å finne muligheter i arbeidslivet. Du vil få din faste kontaktperson hele perioden hos oss, og vi vil gi deg tilgang til en rekke aktiviteter som bidrar til at du får innsikt i egne ressurser, ferdigheter og jobbmuligheter.

 

Innhold:

  • Kartlegging av interesser og ressurser
  • Karriereveiledning
  • Vi kan tilby utprøving i arbeidsevne og arbeidstrening i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø.
  • Bistand til å finne passende arbeidspraksis i det ordinære arbeidslivet for å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid.
  • Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv.

 

Varighet:

Tiltaket kan vare i inntil et år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Når du er deltaker på tiltaket AFT er du ikke ansatt hos oss. Varigheten på tiltaket skal tilpasses behovene dine ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet.

 

Samarbeid med NAV

Vi samarbeider med NAV ved oppstart, underveis og i avslutning av programmet ditt. Underveis vil vi sende plan for gjennomføringen, statusrapporter, samt sluttrapporter til NAV når du er ferdig hos oss. Du vil få tilbud om å skrive dine egne refleksjoner, om du ønsker å gjøre det. Du vil også få tilbud om å evaluere tilbudet, slik at vi har mulighet til å forbedre oss. 

 

 

Hvordan få utprøving ved Porsanger Arbeidssamvirke as?

Det er NAV som avgjør hvem som tildeles plass på arbeidsforberedende trening. Det betyr at du må kontakte din saksbehandler på NAV for derved å søke om plass. Du kan også ta direkte kontakt med oss ved spørsmål.

 

Kontakt oss:

Via e-post: daglig.leder@poarbeid.no
Via telefon: 784 61 522

 

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Beskrivelse av ordningen

Porsanger Arbeidssamvirke AS er for tiden godkjent for 10 plasser innenfor tiltaket varig tilrettelagt arbeid.

Kriterier for å få jobb ved bedriften er at personen mottar uførepensjon fra NAV. Dersom du har, eller i nær fremtid venter å få innvilget varig uførepensjon, og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan du være aktuell som arbeidstaker hos oss.

 

Varighet på tiltaket

Tiltaket er ikke tidsbegrenset, det betyr at du kan jobbe ved bedriften frem til pensjonsalder. Det skal allikevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Hvordan få arbeid i VTA ved Porsanger Arbeidssamvirke AS?

 

Du kan søke om jobb ved å ta kontakt med Porsanger Arbeidssamvirke, eller med din saksbehandler hos NAV. Du kan ta kontakt med bedriften enten ved å ringe, skrive brev, sende e-post eller ved personlig oppmøte.

Kontakt oss:

Via e-post: daglig.leder@poarbeid.no
Via telefon: 784 61 522