Våre Tiltak

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Beskrivelse av ordningen

Porsanger Arbeidssamvirke as er godkjent for 7 plasser innenfor tiltaket AFT. Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv.

Arbeidsforberedende trening er et tilbud til deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid.


Varighet på tiltaket

Arbeidsforberedende trening kan som hovedregel ha en varighet på inntil et år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Når du er deltaker på tiltaket arbeidsforberedende trening er du ikke ansatt hos oss. Varigheten på tiltaket skal tilpasses behovene dine ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet.


Hvordan få utprøving ved Porsanger Arbeidssamvirke as?


Det er NAV som avgjør hvem som tildeles plass på arbeidsforberedende trening. Det betyr at du må kontakte din saksbehandler på NAV for derved å søke om plass. Du kan også ta direkte kontakt med oss ved spørsmål.


Kontakt oss:

Via e-post: daglig.leder@poarbeid.no
Via telefon: 784 61 522


Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Beskrivelse av ordningen

Porsanger Arbeidssamvirke AS er for tiden godkjent for 10 plasser innenfor tiltaket varig tilrettelagt arbeid.

Kriterier for å få jobb ved bedriften er at personen mottar uførepensjon fra NAV. Dersom du har, eller i nær fremtid venter å få innvilget varig uførepensjon, og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan du være aktuell som arbeidstaker hos oss.


Varighet på tiltaket

Tiltaket er ikke tidsbegrenset, det betyr at du kan jobbe ved bedriften frem til pensjonsalder. Det skal allikevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Hvordan få arbeid i VTA ved Porsanger Arbeidssamvirke AS?


Du kan søke om jobb ved å ta kontakt med Porsanger Arbeidssamvirke, eller med din saksbehandler hos NAV. Du kan ta kontakt med bedriften enten ved å ringe, skrive brev, sende e-post eller ved personlig oppmøte.

Kontakt oss:

Via e-post: daglig.leder@poarbeid.no
Via telefon: 784 61 522