Våre resultat i 2017

Tiltaksdeltakere:

Ved årets start hadde vi 8 deltakere inne på APS (arbeidstrening), inntak i løpet av året var 15. 17 deltakere ble avsluttet, så ved utgangen av året hadde vi 6 deltakere inne. Våre 10 VTA (varig tilrettelagte plasser) var fylt opp.

Tilfredshet:

Vi gjennomførte tilfredshetsundersøkelse hos våre VTA-tilsatte og denne gav følgende resultat: 90 % svarer at de i stor eller svært stor grad fornøyd med mottatt tjeneste i bedriften.

Samarbeid:

Bedriften hadde etter avtale utplassert 1 elev fra videregående skole for arbeidstrening.

Og vi har samarbeid med flere butikker og utsalgssteder i Lakselv/omegn som selger våre produkter.

Nye produkter:

Noen nye produkter/oppgaver i 2017: Produksjon av vedbager og vedbærere / skismøreprofil / lekebiler i tre/ blomsterkassebåter.

Økonomi:

Bedriften hadde 4.047 mill i driftsinntekter, noe som gav et overskudd på 432.000. Vi solgte varer og tjenester for 734.000. Opparbeidet overskudd forblir i bedriften og kommer tiltaksdeltakere til gode.

Sosial aktivitet:

Sammen med deltakerne hadde vi blant annet følgende aktiviteter utenfor bedriften: Ferietur til Kreta sammen med VTA-deltakere / Grilltur i nærområdet med tyttebærplukking/Avslutting av året med julemiddag.

Klager:

Vi mottok ingen klager i 2017. Det ble mottatt 1 reklamasjon fra kunde på lagd produkt, denne ble behandlet etter bedriftens prosedyrer.

Kompetanse:

Fast ansatte deltok i 2017 totalt på 38 dagsverk innen kompetansehevende tiltak, her nevnes blant annet: Ros utreder (arbeidsevnekartlegging) /Kurs i basisopplæring og kartlegging/ Helhetlig karriereveiledning (høyskolestudier)

HMS:

Bedriften har ikke hatt noen arbeidsrelaterte skader eller ulykker i 2017. Det er som en del av HMS- arbeidet i bedriften foretatt vernerunder, risikovurderinger, brannøvelser, samt foretatt utbedringer etter gjennomført el-tilsyn.